Sayfalar

5 Mart 2021 Cuma

Sosyoloji Bölümü Okuma Listesi
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 

Okuma Listesi


Gulbenkain Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın, Çev. Şirin Tekeli, Metis Yayınları, 2016


Immanuel Wallerstein, Bildiğimiz Dünyanın Sonu, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yayınları, 2016


Richard E. Lee ve Immanuel Wallerstein, İki Kültürü Aşmak: Modern Dünya Sisteminde Fen Bilimleri ile Beşeri Bilimler Ayrılığı, Çev. Aysun Babacan, İstanbul: Metis Yayınları, 2007


Ahmet Çiğdem, Toplum: Kavramlar ve Gerçeklik, İletişim Yayınları, 2013


Derek Sayer ve David Frisby, Toplum, Çev. Batuhan Bekmen, Habitus Kitap


Peter Berger, Sosyolojiye Çağrı, Çev. A. Erkan Koca, İletişim Yayınları, 2018


Baykan Sezer, Sosyolojinin Ana Başlıkları, Kitapevi Yayınları, 2011


Anthony Giddens, Sosyoloji, Cemal Güzel (haz.), İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2008.


Tom Bottomore, Toplumbilim, Çev. Ünsal Oskay, Der Yayınları, 2000


Norbert Elias, Sosyoloji Nedir?, Çev. Oktay Değirmenci, Olvido Yayınları, 2016


C. Wright Mills, Sosyolojik Tahayyül, Çev. Ömer Küçük, Hil Yayınları, 2016

SOSYOLOJİ TARİHİ


Anthony Giddens, Sosyoloji –Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş– Çev. Ülgen Yıldız Battal, Siyasal Kitabevi, 2012


Robert Nisbet ve Tom Bottomore, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Haz. Mete Tunçay ve Aydın Uğur, Kırmızı Yayınları, 2010


Robert Nisbet, Sosyolojik Düşünce Geleneği, Çev.Yusuf Kaplan, Paradigma Yayınları, 2013


Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Çev. Korkmaz Alemdar, Kırmızı Yayınları, 2010


Hans Freyer, Sosyoloji Kuramları Tarihi, Doğu-Batı Yayınları, Çev. M. Rami Ayas, Doğu-Batı Yayınları, 2012


Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev. Osman Akınhay, Agora Yayınları, 2010


Alex Callinicos, Toplum Kuramı, Çev. Yasemin Tezgiden, İstanbul: İletişim Yayınları, 2015


Friedrich Vandenberghe, Alman Sosyolojisinin Felsefi Tarihi, Çev. Vefa Saygın Öğütle, Ayrıntı Yayınları, 2017


Jonathan H. Turner vd., Sosyolojik Teorinin Oluşumu, Çev. Ümit Tatlıcan, Bursa: Sentez Yayınları, 2013


Lewis Coser, Sosyolojik Düşüncenin Ustaları, Çev. Himmet Hülür, İbrahim Mazman ve Serhat Toker, Deki Basım Yayım, 2010


Randall Collins ve Michael Makowski, Toplumun Keşfi, Çev. Nilgün Oktik, Nobel Yayınları, 2014


Anthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori, Çev. Ümit Tatlıcan, İletişim Yayınları, 2009


Bryan S. Turner, Klasik Sosyoloji, Çev. İdil Çetin, İletişim Yayınları, 2015


Stephen P. Turner, Sosyal Teori ve Sosyoloji: Klasikler ve Ötesi, Haz. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2008


Georg Ritzer, Klasik Sosyoloji Kuramları, Çev. Himmet Hülür, De ki Basım Yayım, 2013


Zygmunt Bauman, Hermönetik ve Sosyal Bilimler, Çev. Hüseyin Oruç, Ayrıntı Yayınları, 2017


Randal Collins, Sosyolojide Dört Ana Gelenek, Çev. Ümit Tatlıcan, Sentez Basın Yayın, 2015


Enes Kabakcı, Sosyolojiyi Kurmak, İstanbul, Vadi Yayınları, 2019.


Ted Benton, Sosyolojinin Felsefi Kökenleri, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2014


Scott Gordon, Sosyal Bilimler Tarihi ve Felsefesi, çev. Ümit Tatlıcan ve Hasan Kösebalaban, İstanbul: Küre Yay., 2015.

SOSYOLOJİNİN KURUCU İSİMLERİ


Auguste Comte, Pozitif Felsefe Kursları, Çev. Erkan Ataçay, Sosyal Yayınları, 2001


Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Manifesto, Çev. Levent Kavas, İthaki Yayınları, 2003


Karl Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı Önsöz, Çev. Sevim Belli, Sol Yayınları, 2005


Karl Marx, Alman İdeolojisi, Çev. Olcay Geridönmez, Tonguç Ok, Kor Kitap, 2018


Emile Durkheim, Sosyolojik Yöntemin Kuralları, Çev. Cemal Bâli Akal, Dost Kitabevi, 2012


Emile Durkheim, Toplumsal İşbölümü, Çev. Özer Ozankaya, Cem Yayınları, 2006


Emile Durkheim, İntihar, Çev. Özer Ozankaya, Cem Yayınları, 2006


Emile Durkheim, Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri, Çev. Özer Ozankaya, Cem Yayınları, 2010


Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Çev. Milay Köktürk, BilgeSu Yayınları, 2011


Max Weber, Sosyoloji Yazıları, Çev. Taha Parla, Deniz Yayınları, 2008


Max Weber, Ekonomi ve Toplum, 2 cilt, Çev. Latif Boyacı, Yarın Yayınları, 2011


Georg Simmel, Bireysellik ve Kültür, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yayınları, 2009


Georg Simmel, Modern Kültürde Çatışma, Çev. Tanıl Bora/ Elçin Gen/ Nazile Kalaycı, İletişim Yayınları, 2003


Georg Simmel, Tarih Felsefesinin Problemleri, Çev. Gürsel Aytaç, Ankara: Doğu-Batı Yayınları, 2008.


Georg Simmel, Paranın Felsefesi, çev. Yavuz Alogan, İstanbul: İthaki Yay., 2014.


Georg Herbert Mead, Zihin, Benlik ve Toplum, Çev. Yeşim Erdem, Heretik Yayınları, 2017


Robert E. Park, Sosyoloji Bilimine Giriş I-II-III-IV, Çev. D. Aksel vd., Pinhan Yayınları, 2017


Talcott Parsons, Toplumsal Eylemin Yapısı, 2 cilt, Çev. Adem Bölükbaşı, Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2015


Giambattista Vico, Yeni Bilim, Çev. Sema Önal, Doğu Batı Yayınları, 2007


Andrew Abbott, Bölüm ve Disiplin: 100. Yılında Şikago Okulu, çev. Suna Gülfer Ihlamur-Öner, İstanbul: Küre Yay., 2014.


Frederick Le Play, Seçilmiş Metinler, çev. Ahmet Kerem Yılmaz, Ankara: Heretik Yay., 2017.


ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ


Georg Ritzer, Modern Sosyoloji Kuramları, Çev. Himmet Hülür, Deki Basım Yayın, 2012


Alex Riley ve Philip Smith, Kültürel Kurama Giriş, Çev. İbrahim Gündoğdu ve Selime Güzelsarı, Dipnot Yayıncılık, 2016.


Alev Erkilet, Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, Hece Yayınları, 2007


Alison Wolf-Ruth ve A. Wallace, Çağdaş Sosyoloji Kuramları Klasik Geleneğin İyileştirilmesi, Çev. M. Rami Ayas/Leyla Elburuz, Doğu-Batı Yayınları, 2012


Derek Layder, Sosyal Teoriye Giriş, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2006


Andrew Heywood, Siyaset Teorisine Giriş, Çev. H. Murat Köse, İstanbul: Küre Yayınları, 2011


Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yayınları, 2016


Anthony Giddens, Sosyal Teorinin Temel Problemleri: Sosyal Analizde Eylem, Yapı ve Çelişki, Çev. Ümit Tatlıcan, Paradigma Yayınları, 2005


Madan Sarup, Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, Çev. Abdülbaki Güçlü, Pharmakon Kitap, 2017.


Marshall Berman, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Çev. B. Peker-Ü. Altuğ, İletişim Yayınları, 2013


Peter Wagner, Modernliğin Sosyolojisi, Çev. Mehmet Küçük, Ayrıntı Yayınları, 2015


Jeffry Alexander ve Steven Seidman, Kültür ve Toplum, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2013


Philip Smith, Kültürel Kuram, İstanbul: Babil Yayıncılık, 2005.


Stuart Sim, Postmodern Düşüncenin Eleştirel Sözlüğü, Çev. Mukadder Erkan ve Ali Utku, Ankara: Ebabil, 2006


Arif Dirlik, Postkolonyal Aura: Küresel Kapitalizm Çağında Üçüncü Dünya Eleştirisi, Çev. Galip Doğduaslan, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2010.


Bryan S. Turner- Georg Stauth, Nietzsche’nin Dansı, Çev. Mehmet Küçük, Bilim ve Sanat Yayınları, 2005


Charles Lemert, Durkheim’ın Hayaletleri, Çev. F. Burak Aydar, İş Bankası Yayınları, 2011


Douglas Kellner ve Steven Best, Postmodern Teori, Çev. Mehmet Küçük, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2016


Edward Said, Şarkiyatçılık: Batı’nın Şark Anlayışları, Çev. Berna Ülner, İstanbul: Metis Yayınları, 2017


Harry Harootunian, Tarihin Huzursuzluğu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2006


Harry Harootunian, İmparatorluğun Yeni Kılığı: Kaybedilen ve Tekrar Ele Geçirilen Paradigma, Çev. Erkan Ünal, Boğaziçi Üniversitesi Yaınları, 2006.


Gayatri Chakravorty Spivak, Yapısöküm, Postkolonyalizm, Madunluk, Çev. Soner Torlak, ZoomKitap, 2017


Robert J. Young, Postkolonyalizm: Tarihsel Bir Giriş, Çev. Sertaç Şen vd., Matbu Yayınları, 2016


Robert J. Young, Beyaz Mitolojiler, Çev. Can Yıldız, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2000


Erving Goffman, Gündelik Yaşamda Benliğin Sunumu, Çev. Barış Cezar, Metis Yayınları, 2012


Erving Goffman, Tımarhaneler, Çev. Ebru Arıcan, Heretik Yayınları,2015


Alain Coulon, Etnometodoloji, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2010


Harold Garfinkel, Etnometodolojide Araştırmalar, Çev. Ümit Tatlıcan, Heretik Yayınları, 2015


Armand Mattelart ve Eric Neveu, Kültürel İncelemelere Giriş, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007


Raymond Williams, Kültür ve Toplum, Çev. Uygur Kocabaşoğlu, İletişim Yayınları, 2017


Stuart Hall, Temsil, Çev. İdil Dündar, Pinhan Yayınları, 2017


Serpil Sancar Üşür, İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme, İmge Kitabevi Yayınları, 2014


Teun A. van Dijk, İdeoloji: Multidisipliner Bir Yaklaşım, çev. Ayşe Demir, Ankara: Hece Yay., 2019.


Bekir Balkız ve Vefa Saygın Öğütle (eds.), Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar, Ankara: Doğu-Batı Yay., 2010.


Jean Baudrillard, Gösterge Ekonomi Politiğinin Eleştirisi, Çev. Oğuz Adanır, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2008


Jean-François Lyotard, Postmodern Durum, Çev. İsmet Birkan, Bilgesu Yayınları, 2013


Michel Foucault, Söylemin Düzeni, çev. Turhan Ilgaz, Ankara: Hil Yay., 1987.


Michel Foucault, Bilginin Arkeolojisi, çev. Veli Urhan, 3. Baskı, İstanbul: Birey Yay., 2011.


Michel Foucault, Kelimeler ve Şeyler, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Yayınları, 2001


Pierre Bourdieu, Ayrım, Çev. D. Fırat- G. Berkut, Heretik Yayınları, 2015


Pierre Bourdieu-J. D. Wacquant, Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, Çev. Nazlı Ökten, İletişim Yayınları, 2011


Roland Barthes, Çağdaş Söylenler, Çev. Tahsin Görgün, Metis Yayınları, 2018


Martin Jay, Diyalektik İmgelem: Frankfurt Okulu ve Toplumsal Araştırmalar Enstitüsünün Tarihi, Çev. Ünsal Oskay, Belge Yayınları, 2006


Theodor Adorno, Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, Çev. Nihat Ülner, Mustafa Tüzel ve Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları, 2007


Theodor Adorno-Max Horkheimer, Aydınlanmanın Diyalektiği, Çev. N. Ülner-E. Öztarhan, Kabalcı Yayınları, 2010


Jurgen Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Çev. Mustafa Tüzel, Kabalcı Yayınları, 2001


Ulrich Beck, Risk Toplumu ve Başka Bir Modernliğe Doğru, İthaki Yayınları, 2011


Norbert Elias, Uygarlık Süreci, 2 cilt, Çev. Ender Ateşmen, İstanbul: İletişim Yayınları, 2000.


Peter L. Berger, Gerçekliğin Sosyal İnşası, Çev. Vefa Saygın Öğütle, Paradigma Yayınları, 2007.


Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Çev. Nilüfer Kuyaş, Kırmızı Yayınları, 2017.


Zygmunt Bauman, Modernlik ve Müphemlik,Çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları,2003


Marcel Mauss, Sosyoloji ve Antropoloji, Çev. Ö. Doğan, Doğu Batı Yayınları, 2013


Claude Lévi-Strauss, Modern Dünyanın Sorunları Karşısında Antropoloji, Çev. A. Terzi, Metis Yayınları, 2014


Charles Tilly, Toplumsal Hareketler 1768-2004, Çev. Orhan Düz, Babil Yayınları, 2008


Samir Amin, Giovanni Arrighi, Andre Gunder Frank, Immanuel Wallerstein (Haz.), Büyük Kargaşa: Yeni Toplumsal Hareketlerin Krizi, Çev. Erden Akbulut, Alan Yayıncılık, 1993


William G. Martin (Koordinatör), Toplumsal Hareketler (1750-2005): Dipten Gelen Dalgalar, Çev. Deniz Keskin, Yay. haz. Aydın Ekim Savran, Versus Kitap, 2008.


Alwin W. Gouldnier, Batı Sosyolojisinin Yaklaşan Krizi, çev. Mesut Şenol, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Kültür Yay., 2015.


Graeme Turner, İngiliz Kültürel Çalışmaları, çev. Deniz Özçetin ve Burak Özçetin, Ankara: 2016.


Pierre Bourdieu-Jean Claude Passeron, Varisler, Çev. L. Ünsaldı-A. Sümer, Heretik Yayınları, 2014


Pierre Bourdieu, Bilimin Toplumsal Kullanımları Bilimsel Alanın Klinik Bir Sosyolojisi İçin, Çev. Levent Ünsaldı, Ankara, Heretik, 2013


Howard S. Becker, Hariciler (Outsiders) Bir Sapkınlık Sosyolojisi Çalışması, Çev. Barış Bakırlı, Heretik Yayıncılık.
SOSYOLOJİK YÖNTEM VE ARAŞTIRMA


Belkıs Kümbetoğlu, Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, Bağlam Yayınları, 2005


Bekir Balkız ve Vefa S. Öğütle (eds.), Bilim Sosyolojisi İnceleleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar, Ankara: Doğu-Batı Yayınları, 2016.


Brian Fay, Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi/Çok Kültürlü Bir Yaşam, Çev. İsmail Türkemen, Ayrıntı Yayınları, 2012


Bruce L. Berg ve Howard Lune, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Çev. Edt. Hasan Aydın, Eğitim Yayınevi, 2015.


Derek Layder, Sosyolojik Araştırma Pratiği, Çev. Serdar Ünal, Heretik Yayınları, 2013


Doğan Ergun, Yöntemi Bulmak, İmge Kitabevi, 2006.


Peter Winch, Sosyal Bilim Düşüncesi ve Felsefe, Çev. Ömer Demir, Vadi Yayınları, 2000


John Urry-Russel Keat, Bilim Olarak Sosyal Teori, Çev. Nilgün Çelebi, İmge Kitabevi, t.y.


Ted Benton ve Ian Craib, Sosyal Bilim Felsefesi: Toplumsal Düşüncenin Felsefî Temelleri, Çev. Ümit Tatlıcan ve Berivan Binay, İstanbul (Bursa): Sentez Yayınları, 2008.


Max Weber, Sosyal Bilimlerin Metodolojisi, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2012


Kollektif, Toplumbilimlerinde Yorumcu Yaklaşım, Çev. Taha Parla, Deniz Yayınları, 2008


Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, Çev. Mete Tuncay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011


Ferdan Ergut ve Ayşen Uysal (ed.), Tarihsel Sosyoloji, Dipnot, 2007


Ferdand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Yayınları,


Theda Skocpol (Ed.), Tarihsel Sosyoloji: Bloch'tan Wallerstein'e Görüşler ve Yöntemler, Çev. Ahmet Fethi, Tarih Vakfı Yurt, 2011


John W. Creswell, Eğitim Araştırmaları Nicel ve Nitel Araştırmanın Planlanması, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi, Çev. Kolektif, EDAM Yayınları, 2018.


Philipp Mayring, Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş, Çev. M. Sezai Durgun, Adnan Gümüş, Bilgesu Yayıncılık, Ankara, 2011.


Robert M. Emerson, Rachel I. Fretz ve Linda L. Shaw, –Bütün Yönleriyle– Alan Çalışması: Etnografik Alan Notları Yazımı, Çev. A. Erkan Koca, Birleşik Yayınevi, 2008


Howard Becker, Mesleğin İncelikleri, Çev. Levent Ünsaldı, Heretik Yayınları, 2014


Mutlu Binark, Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Ayrıntı Yayınları, 2015.


TÜRK SOSYOLOJİSİ


Ziya Gökalp, Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1976


Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1976


Ziya Gökalp, Hars ve Medeniyet, yeni ilavelerle 2. Baskı, Ankara: Diyarbakır’ı Tanıtma ve Turizm Derneği Yayıncılık, 1972.


Prens Sabahaddin, Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne: Bütün Eserleri, Mehmet Ö. Alkan (ed.), Yapı Kredi Yayınları, 2007


Yusuf Akçura, Üç Tarzı-ı Siyaset, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2007


İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Ziya Gökalp, Yeni Matbaa, 1966


Mehmet Emin Erişirgil, Ziya Gökalp: Bir Fikir Adamının Romanı, 2. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984


Korkut Tuna-İsmail Coşkun (Ed.), Ziya Gökalp, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2011


Uriel Heyd, Türk Ulusçuluğunun Temelleri, Kültür Bakanlığı, 1970


Taha Parla, Ziya Gökalp, Kemalizm, Türkiye’de Korporatizm, İletişim Yayınları, 1999


Coşkun Değirmencioğlu, Mehmet İzzet, Kültür Bakanlığı, 1987


Kemal Karpat, Türkiye Demokrasi Tarihi: Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Temeller, Timaş Yayınları, 2012


Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri, İletişim Yayınları, 2009


Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı, İletişim Yayınları, 2002


İdris Küçükömer, Batılılaşma: Düzenin Yabancılaşması, Profil Kitap, 2014


Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, 2012


Behice Boran, Toplumsal Yapı Araştırmaları, Ankara: AÜ DTCF, 1945.


Behice Boran, “Sociology in Retrospect”, American Journal of Sociology, 1947, c. 52, sy. 4, s. 312-320 [“Geriye Dönüp Baktığımızda Sosyoloji”, in Behice Boran, İstanbul: TÜSTAV, 2010, s. 429-439.


Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, 1998


Hilmi Ziya Ülken, Dünyada ve Türkiye'de Sosyoloji Öğretim ve Araştırmaları, Kitabevi, 2008


Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, Milli Eğitim Basımevi, 1969


Erol Güngör, “Türkiye’de Sosyal İlimler”, Dünden Bugünden: Tarih-Kültür-Milliyetçilik içinde, Mayaş Yayınalrı, 32-49


Mübeccel Belik Kıray, Ereğli / Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, Bağlam Yayınları, 2000


Mübeccel Belik Kıray, Hayatımda Hiç Arkaya Bakmadım/ Mübeccel Kıray ile Söyleşi, Bağlam Yayınları, 2001


Mübeccel Belik Kıray, Örgütleşemeyen Kent İzmir, Bağlam Yayınları,1998


Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İletişim Yayınları,1998


Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İletişim Yayınları, 2005


Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları, 2007


Şerif Mardin, İdeoloji, İletişim Yayınları, 1999


Şerif Mardin, “Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez-Çevre İlişkileri”, Çev. Şeniz Gönen, Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset – Makaleler I, Mümtaz’er Türköne ve Tuncay Önder, İstanbul: İletişim Yayınları, 1990, s. 30-66


Ali Bayramoğlu, “Şerif Mardin’le Din ve Devlet Sosyolojisi Konusunda Söyleşi”, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, Makaleler I, İletişim Yayınları, 1990


Çağlayan Kovanlıkaya&Erkan Çav (Yay. Haz.), Türk Sosyolojisinde Üç Bilim İnsanı, Bağlam Yayıncılık, 2010


Baykan Sezer, Türk Sosyologları ve Eserleri I, İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3. Dizin Sayı:1, 1989


Baykan Sezer, Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları ve Bozkır Uygarlıkları, Kitabevi, 2011


Baykan Sezer, Toplumsal Farklılaşmaları ve Din Olayı, Kitabevi, 2011


Nilüfer Göle, Modern Mahrem, Metis Yayınları, 2016


Nilüfer Göle, Mühendisler ve İdeoloji, Metis Yayınları, 2016


Nilüfer Göle, “Batı Dışı Modernlik: Kavram Üzerine”, Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce Cilt: 3 Modernleşme ve Batıcılık (iç.), Editör: Uygur Kocabaşoğlu, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s. 56-67


Korkut Tuna, Batılı Bilginin Eleştirisi, İz Yayınları, 2011


Korkut Tuna, Toplum Açıklama Girişimi Olarak Şehir Teorileri, İz Yayınları, 2013


Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, Toplum ve Bilim ve Defter Dergileri Ortak Çalışma Grubu, İstanbul: Metis Yayınları, 2013


Sevil Atauz (ed.), Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi, Ankara: Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1986.


Deniz Kandiyoti ve Ayşe Saktanber, Kültür Fragmanları: Türkiye’de Gündelik Hayat, İstanbul: Metis Yayınları, 2017.


Lütfi Erişçi, “Türkiye’de Sosyolojinin Tarihçesi ve Bibliyografyası [1]”, Sosyoloji Dergisi: Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Semineri Tetkik ve Araştırmaları, 1941-1942, c. I, sy. 1, s. 164-165.


Mehmet Yalvaç, “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Sosyoloji Eğitiminin Tarihçesi (1912-1982)-I”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Ocak 1985, Yıl: 14, sy. 1


Mehmet Yalvaç, “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde sosyoloji eğitiminin tarihçesi (1912-1982)-II” Kubbealtı Akademi Mecmuası, Nisan 1985, Yıl: 14, Sayı:2


İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Türkiye’de Sosyolojinin Yüzüncü Yılı Özel Sayısı I-II, Cilt:3 Sayı: 28-29.


Sosyoloji Konferansları Dergisi, Türkiye’de Sosyoloji’nin 100 Yılı Özel Sayısı, Sayı 53, 2016


Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Sosyoloji Tarihi Sayısı, 2008


Enes Kabakcı-Özgür Adadağ, “Islahtan Devrime: Tanzimattan Cumhuriyete Osmanlı-Türk Siyasi Düşüncesinde Değişim Algısı”, Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt.14, 2009, ss.1-44


Enes Kabakcı, “Pozitivizmin Türkiye'ye Girişi ve Türk Sosyolojisine Etkisi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.6, 2008, ss. 41-60


İsmail Coşkun (Yay. Haz.), 75. Yılında Türkiye'de Sosyoloji, Bağlam Yayınları, 1991


Çağatay Özdemir (ed.), Türkiye’de Sosyoloji, 2 cilt, Phoenix Yayınları, 2008


Emre Kongar (ed.), Türk Toplumbilimcileri, 2 cilt, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları


Oğuz Işık-Melih Pınarcıoğlu, Nöbetleşe Yoksulluk, İletişim Yayınları, 2015


Mübeccel B. Kıray, Ereğli / Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, Bağlam Yayıncılık, 2000.KAYNAK : https://sosyoloji-edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/content/sosyoloji-doktora-programi/yeterlilik-okuma-paketi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder